Sunday, August 17, 2014

Karmaphal Dev Kripa Vriddhi Diksha Mahotsav - Chandigarh

Date: 17 August, 2014

Venue: HOTEL PARK GRAND, S.C.O. 111-114, Sector 43 B, Chandigarh

Organiser: Rajinder 09463197978, Pawan Sharma 9855580921 , Smt. Jyoti 08872486891, Rajkumari 9855822021, Vibhu Malhotra 8968006620, Gajanand Sharma 09466046068, J.K. Dua 09417278529, Pitambar Dutt 09882502646, Harminder Singh 9417600963, K.L. Sharma 09872009588, Pawan 9417220377, 9417545867

0 comments:

Post a Comment