Sunday, February 26, 2012

Dhumavati Shakti Sadhana Shivir - Hyderabad

Date: 26th February, 2012

Venue: Tulja Bhawan Dharamshala, Near Railway Station, In Front of Tourist Hotel, Kanchigurha, Hyderabad (Andhra Pradesh)

Organiser: V. Raman Kumar 9948520451, Satish Kumar 9866074772, Ravinder Rao 989419443, Amarnath 9989739789, C.H. Raghukumar 9866074774, U. Raghuram 9866336545, Ishwar Raju 9160043489, Vicky Chaturvedi 90397777779

Saturday, February 25, 2012

Chandi Shakti Sadhna Shivir - Chandigarh

Date: 25th February, 2012

Venue: Hotel Park Grand, SCO 111-114, Sector 43 B, Chandigarh

Organiser: Rajiender 0946319797, K.L. Sharma 09872009588, Smt. Jyoti 08872486891, Rajkumari 9855822021, Vibhu Malhotra 8968006620, Gajanand Sharma 09466046068, J.K. Dua 09417278529, Peetambar Dutt 09882502646

Friday, February 24, 2012

Baglamukhi Shaktipaat Diksha Shivir - Jammu

Date: 24th February, 2012

Venue: Hotel Ashoka, Katra Road, Jammu

Organiser: Peetambar - 98825026462, Pathankoth - Virender Mahajan 9888389168, Kathua - Sudhirchandra 9858173094, Ankhoor - Sanjeev Sharma 9858103211, Rajori - Harnaam Singh 9419863263, Udhampur - Rajesh 9596660218, Vijay Samba 9411946840, Kishan Lal 9419793205, Girish 9796676650, Manjul 9419213141, 9419384343