Friday, December 14, 2012

Shri Vindhyavasini Mahashakti Sadhana Shivir - Pokhara (Nepal)

Date: 14, 15 December, 2012

Venue: Shri Vindhyavasini Temple Premises, Pokhara, Nepal

Organiser: Pokhara - Saravagya Pradhandang, Krishna Dev Pradhandang, Ganesh Bahadur Shresth, Teerthman Pradhandang, Ashtmaan Pradhandang, Shrikrishan Shresth, Sureinder Vijukcche, Taulesh Nikhil 9846768247, Sanukajaji Taiya 9846489864, Arun Kumar Singh 9846084173, Ishwar Thapa 9846024232, Uma Parajuli 9876027461, Chandra Subedi 9846078631, Chandra Thapa 9846028166, Vishnudevi Pandey 9876031278, Sharmila Regmi 9846078402, Rajkumar Shresth 9846774672, Deepak Parajuli 9846037740, Amit Neopane 9726137710, Krishan Pokharel 9846020217, Kendraprakash Thapa 9804127340, Anil Shresth, Neeraj Narayanamall 9846042793, Teekaram Parajuli, Ramchandra Neopane, Tulsimaya Neopane, Kathmandu - Shaligram Pokhel 9741137077, Sauryasanchar Sahkari Sanstha Ltd. ' Saurya Dainik", Shiv Dhakaal 9841897776, Ramesh Neopane 9871111974, Vodhraj Tripathi, Mahendra Sharma, Surya Pudasaini, Durga Neopane, Ramesh Katwal, Sunil Sidgel, Suman Sidgel, Palpa - Fulgen Naik
 
 

0 comments:

Post a Comment