Saturday, August 11, 2012

Vasudev Krishna Sadhana Shivir - Chandigarh

Date: 11 August, 2012

Venue: Hotel Park Grand, S.C.O. 111-114, Sector 43 B, Chandigarh

Organiser: K.L. Sharma 09872009588, Smt. Jyoti 08872486891, Rajkumari 9855822021, Vibhu Malhotra 8968006620, Gajanan Sharma 09466046068, J.K. Dua 09417278529, Pitambar Dutt 09882502646, Harminder Singh 9417600963, Pawan 9417220377, 9417545867, 9988865859, Sohanlal 9418636951

0 comments:

Post a Comment