Sunday, March 8, 2015

Durgati Vinashak Ganpati Shakti Diksha Mahotsav - Dadar (West)

Date: 8 March, 2015

Venue: Brahmin Sewa Mandal, Bhawani Shankar Road, Near Kabutar Khana, Dadar (West), Mumbai (at a distance of only 2 minutes from Dadar Station)

Organiser: Vrindavan Gupta 09819053360, R.S. Rathore 9224903539, Ravi Salve 9224415429, Santosh 9321339369, Prarabdha Manjrekar 9819178778, Sushila 9029039332, Sudhir Sethiya, Ratnakar 8938657425, Chandrakant Mishra 9989660729, Nagsen 986721153, Jaiprakash Pal 9769827255, Bunty 98290568805, Natu Bhai 9320090040, Tulsi Mehto 9967163865, Hansraj 9769026451, Bapu Kamble 9619605053, Sailesh Joshi 9323775717, Sunil Singh 9987550857, Buddhiram Pandey 9819000414



0 comments:

Post a Comment