Friday, February 22, 2013

Ganpati Shivlakshmi Sadhana Shivir - Valsad

Date: 22 February, 2013

Venue: Valsad, Gujarat

Organiser: Valsad - Hemant Bhai Desai 09662629349, Ramesh Prajapati 09909136736, Jayesh 09898477861, Kishore Bhavsaar 09374235054, Sivkumar, Bilimora - Samitaben Bhandari 09825573005, Bhawana Ben 09726562840, Navsari - Rasheek Bhai Bhandari 0903346302, Daman - Vapi - Jayaben Bhandari 09974863338, Rajaram Verma 09276851080, Jisuben 09909876852, Dheerubhai 09998627009, Shailesh Bhandari 09427947186, Dilip Bhandari 09924210217, Sanjay Sharma 09824131909, Jayaben Bhandari 07359224427, Jagdish Bhai 09898057455, Jayesh Patel 09909012409, Champak Bhai 09924333387, Narender Rawal 09898685514, Ishwar Bhai 09978297676, Chandrakant 09879658162, Raju Parihaar 08530713436, Suman Vikram 09898789047, Naveen Bhai 09601347046, Pandit Jagannath 09427706008, Papu Bhai 07874444440, Kishore Bhai Prajapati 09725373280, Udvada - Ushaben Bhandari 09376634119, Jagrutiben Bhandari 09824387859, Chandrakant Bhai 09879658162
 
 

0 comments:

Post a Comment